Dnes je 2024-02-28 a 12:56:25 hodin
Přihláška ke stravování na Střední zemědělské škole v Písku pro školní rok: 2023/2024
Školní jídelna je v areálu SZeŠ Písek, Čelakovského 200.
Čas výdeje obědů: 11.30 – 14.20
Cena oběda: 42 Kč. Ředitelka SZeŠ Písek si vyhrazuje právo uvedenou cenu ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku (vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění).
Způsob úhrady: bezhotovostně - inkasem z účtu strávníků
Důležité informace: Před odesláním přihlášky je třeba zařídit v peněžním ústavu souhlas s inkasem. Navštivte Váš peněžní ústav v němž máte běžný účet (sporožirový či jiný) a  dejte souhlas k měsíčnímu inkasu pro účet SZeŠ Písek, v  částce 800 Kč měsíčně.
Potvrzení o souhlasu s inkasem zašlete elektronicky na polakova@szespisek.cz, nebo poštou na adresu Poláková, SZeŠ Písek, Čelakovského 200, 397 01 Písek, nebo doručte osobně do 1. dne školního roku.
Jednorázově zaplaťte na účet školy 7563400237/0100 částku 800 Kč.
(700 Kč záloha na stravné, 100 Kč na čip pro odběr jídla a vstup do budovy. Studenti OA a jiných škol, kteří mají pro vstup do budovy ISIC kartu, nebo vlastní čip , platí pouze 700 Kč zálohu na stravné.) Údaje o účtu z něhož je povoleno inkaso uveďte v tomto formuláři (důležité pro identifikaci platby!). První inkaso pro nového strávníka proběhne k 15. 10. tohoto roku. Minimální limit inkasa je 1000 Kč. Záloha na stravné se vyúčtovává až při ukončení studia. Další měsíce si škola sama inkasuje podle skutečně odebraných obědů v měsíci. Žák 1. ročníku odešle tuto přihlášku do 15. srpna tohoto roku.
Potřebné údaje pro povolení inkasa:
příjemce:
ve prospěch účtu:
povolená částka inkasa:
interval:
  SZeŠ Písek, Čelakovského 200, Písek
  000000-7563400237/0100 KB Písek
  1000 Kč
  měsíčně
 Povinně vyplněná pole
nová nebo prodloužit
jméno:
příjmení:
e-mail:
škola:
třída:
datum narození:
bydliště místo:
ulice:
č.p.:
název peněžního ústavu:
číslo účtu u peněžního ústavu:   formát 0123456-0123456789/0123
přepište číslo z obrázku číslicemi (ochrana proti robotům)
doplňující informace:
souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů: Uděluji souhlas právnické osobě Střední zemědělská škola Písek, se sídlem Čelakovského 200, 397 01 Písek, IČ: 60869054, která bude zpracovávat osobní údaje pro evidenci údajů strávníků.


Po úspěšném vyplnění stiskněte tlačítko [ ODESLAT ]. Údaje z přihlášky budou pro kontrolu zaslány na váš e-mail, dále zapsány do databáze přihlášených strávníků a odeslány na e-mail vedoucí kuchyně.
Nejste-li si jisti s vyplněním, použijte tlačítko [ kontrola ].
 
Nebude-li úspěšně provedena první platba, strávník nebude přihlášen ke stravování a nebude se tedy moci stravovat od počátku období!

Přihlášky a odhlášky obědů se provádějí na terminálu v jídelně pomocí čipu, nebo objednávkový systém na volbu jídla - viz stránky školy. V případě nepřítomnosti je možné telefonicky 382 271 265, nebo e-mailem polakova@szespisek.cz nejpozději do 7 hodin dne, kdy má být změna provedena. Před zahájením stravování si musí každý student u vedoucí kuchyně provést prvotní přihlášení obědů.

Upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce. Podle §4 vyhlášky 107/2005 SB., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely vyhlášky považuje první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Tzn. pokud si strávník neodhlásí stravu v dalších dnech nepřítomnosti, nemá nárok na hmotné zabezpečení (příspěvek k ceně jídla pro žáky) a musí uhradit celkovou hodnotu oběda dle aktuálního ceníku.
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) udělujete tímto souhlas právnické osobě Střední zemědělská škola Písek, se sídlem Čelakovského 200, 397 01 Písek, IČ: 60869054 (dále jen „Správce“), která bude zpracovávat osobní údaje pro evidenci údajů strávníků.