Závěrečné zkoušky


1.3.1 Podmínky přijetí studentů ke zkoušce

Student bude přijat k závěrečné zkoušce z myslivosti za těchto podmínek:
- absolvuje teoretickou i praktickou část výuky se známkou nejhůře dostatečnou 

1.3.2 Průběh zkoušky a její hodnocení

Zkouška slouží ke zjištění teoretických znalostí našich studentů. Studenti při ní samozřejmě využívají i poznatky získané při praktické výuce.
Průběh zkoušky a její hodnocení se řídí zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 244/2002 Sb., § 21 - 23.

Zkušební předměty se pro složení zkoušky dělí do těchto skupin:

I. skupina     1. dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti,
2. význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika,
3. osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice;
II. skupina     1. právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat      proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti,
2. řízení myslivosti,
3. plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika;
III. skupina     Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)
IV. skupina     1. chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie),
2. péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení),
3. ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře;
V. skupina     1. myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů),
2. nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení),
3. nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení);
VI. skupina    1. lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření),
2. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti;
VII. skupina    1. způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla,
2. lovecké stopařství,
3. ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí.

Zkoušky z myslivosti se skládají před zkušební komisí, která je devítičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a sedm zkušebních komisařů. Termín konání zkoušek z myslivosti určí pořadatel zkoušek z myslivosti. O datu, místu a čase konání zkoušky, popřípadě každé z jejích částí vyrozumí pořadatel zkoušek z myslivosti písemně uchazeče nejméně 30 dnů předem a ve stejné lhůtě vyrozumí též ministerstvo. Uchazeči, který se z vážných důvodů nemohl podrobit zkouškám z myslivosti nebo od nich odstoupil, může pořadatel zkoušek z myslivosti stanovit náhradní termín, místo a čas, kde se budou zkoušky z myslivosti konat, a vyrozumí o nich uchazeče a ministerstvo ve lhůtě stanovené touto vyhláškou. 

Znalosti uchazeče z jednotlivých skupin předmětů se klasifikují: "prospěl s vyznamenáním", "prospěl", "neprospěl". Pokud byl uchazeč klasifikován jako "neprospěl" alespoň v jedné skupině předmětů, neprospěl u zkoušek z myslivosti.

Výsledek zkoušek z myslivosti se klasifikuje: "prospěl s vyznamenáním", "prospěl", "neprospěl". Uchazeč prospěl s vyznamenáním, pokud byl takto klasifikován alespoň ve stejných 4 skupinách předmětů. Uchazeč u zkoušek z myslivosti prospěl, jestliže prospěl v každé skupině předmětů. Pokud neprospěl v jedné skupině předmětů zkoušek z myslivosti, může uchazeč zkoušku z této skupiny předmětů jedenkrát opakovat v termínu, který mu pořadatel zkoušek z myslivosti stanoví nejdříve za 1 měsíc a nejpozději do 6 měsíců od termínu konání zkoušky, při které uchazeč neprospěl. V případě, že z opakované zkoušky ze skupiny předmětů neprospěje, uchazeč u zkoušek z myslivosti neprospěl.

O průběhu a výsledku zkoušek z myslivosti pořadatel zkoušek z myslivosti pořizuje zápis, který obsahuje jméno a příjmení uchazeče, jeho datum narození, zhodnocení uchazeče z jednotlivých skupin předmětů, částí, včetně opakování, celkový výsledek zkoušek z myslivosti, datum a místo jejich konání, včetně náhradního termínu, jména a příjmení zkušebních komisařů, předsedy a místopředsedy zkušební komise. Zápis podepíše předseda, místopředseda a zkušební komisaři. 

Předseda zkušební komise oznámí uchazečům nejpozději do dvou hodin od ukončení zkoušky posledního uchazeče, který skládal u stejné zkušební komise v tomtéž dni zkoušky z myslivosti, výsledek zkoušek z myslivosti veřejně.

Uchazeč obdrží o vykonaných zkouškách z myslivosti potvrzení s uvedením označení pořadatele zkoušek z myslivosti, čísla jeho pověření, svého jména a příjmení, data narození, druhu zkoušky, data jejího složení a výsledku. Potvrzení podepisuje pověřený zástupce pořadatele zkoušek z myslivosti, předseda, místopředseda a zkušební komisaři.