logo szeš Obory vzdělání


Agropodnikání
41-41-M/01

Na počátku studia oboru je nosným předmětem biologie. Kromě výuky teorie probíhá i řada praktických cvičení s využitím mikroskopů v moderně vybavené laboratoři biologie. Neméně významným předmětem je chemie. Také zde je teoretická výuka doplněná řadou praktických cvičení v moderně vybavené laboratoři chemie. V dalších ročnících je těžiště v předmětech chov zvířat, pěstování rostlin a základy mechanizace úzce navazujících na praxi vykonávanou na Školním statku Dobešice a na farmách soukromých zemědělců. Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou žáci výběrem volitelných předmětů profilovat zaměření studia podle svých zájmů a předpokládaného budoucího uplatnění v oblasti agroekologie, chovu koní nebo v zemědělském provozu.

Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01

Nosnými předměty v prvním a ve druhém ročníku jsou biologie a chemie. Teoretická výuka těchto předmětů je doplněná řadou praktických cvičení v moderně vybavených laboratořích biologie a chemie. Do prvního ročníku je také zařazený odborný předmět ekologie, na který navazují odborné předměty ve vyšších ročnících – geologie a pedologie, meteorologie a hydrologie, ochrana životního prostředí, krajina a životní prostředí, hygiena a toxikologie apod. Předměty jsou doplněny praktickými cvičeními s využitím moderních pomůcek. Na teoretický základ získaný v odborných předmětech úzce navazuje praxe žáků vykonávaná na Školním statku Dobešice, školní zahradě a ve vybraných podnicích, či orgánech státní správy. Od třetího ročníku mohou žáci výběrem volitelných předmětů profilovat zaměření studia na ochranu živočichů a rostlin nebo obnovu krajiny.

Ve výuce jazyků – studenti volí buď anglický, nebo německý jazyk – jsou používány moderní učebnice, audiovizuální technika a počítače. Ve čtvrtém ročníku je výuka rozšířena o dvě hodiny konverzace v návaznosti na maturitní zkoušky.

V učebních plánech obou oborů vzdělání jsou zařazené také nepovinné předměty. Jedním z nich je předmět myslivost, kde teoretický základ je prohlubován mysliveckou praxí v honitbě.

Není zanedbáván ani fyzický rozvoj studentů. Kromě povinné tělesné výchovy se mnozí žáci účastní školních turnajů v kolektivních sportech a zapojují se do dalších navazujících aktivit.


[ » Praxe » ]