logo szeš Přijímací řízení


[ »DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ » ] [ VÝSLEDKOVÁ LISTINA AGRO » ] VÝSLEDKOVÁ LISTINA EKO » ]


Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Součástí přihlášky je lékařský doklad o zdravotní způsobilosti. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do . 0. .

V přijímacím řízení se koná jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

1. termín

2. termín

Žáci budou přijímáni na základě pořadí sestaveného na základě výsledků přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení:

Celkem lze získat maximálně 100 % bodového hodnocení.

Při dosažení stejného počtu bodů na základě předchozího bodového hodnocení, má přednost uchazeč s lepším hodnocením z přírodopisu.

Podmínkou přijetí je lékařský doklad o zdravotní způsobilosti.

Je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou a rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění bylo součástí přihlášky ke vzdělávání, přijímá se přednostně před ostatními uchazeči, pokud rovnocenně vyhoví kritériím, stanoveným pro přijetí ke vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách školy, a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy 30. dubna 2019. Podle registračního čísla = evidenční číslo přihlášky, které bude uvedeno v pozvánce, zjistíte na webu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Možnost nahlédnutí do testu bude 29. dubna 2019 na ředitelství školy
Termíny druhého a popř. dalších kol přijímacího řízení budou vyhlášeny dle potřeby.

Počty přijímaných do jednotlivých oborů.

V Písku

Formulář přihlášky ke stažení PDF soubor - možno vyplnit a vytisknout. Může být potřeba Adobe Reader nebo podobný software. Velmi doporučujeme tisk přihlášky z evidenčního systému základní školy, samozřejmě s nejaktuálnějšími údaji a QR kódem.

Testová zadání k procvičení odkaz na stránky CERMATu