logo szeš    Přijímací řízení

Informace


Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023: do 1. března 2023.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce SZeŠ Písek, Čelakovského 200, 397 01 Písek.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

Předmětem přijímacího řízení bude JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (dále jen JPZ). JPZ se skládá ze dvou písemných testů - písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

Počty přijímaných do jednotlivých studijních oborů:

Žáci budou přijímáni na základě pořadí sestaveného dle výsledků přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení pro přijetí ke studiu:

 1. výsledek JPZ – maximálně 60 bodů hodnocení
 2. průměrný prospěch a známka z předmětu přírodopis za poslední 3 pololetí  základní školy  – maximálně 30 bodů hodnocení
  známka z přírodopisu: 1 = 2 body, 2 = 1 bod,
  lineární přepočet průměrného prospěchu
  průměr 1,00 = 8 bodů, postupně klesající, 3,00 a horší 0 bodů,
  (tedy např. průměr 1,1 = 7,6 bodů, 1,15 = 7,4 bodu, 1,16 = 1,36 bodu, atd.)
  Za každé pololetí max. 10 bodů.
 3. doložené umístění v přírodovědných olympiádách a soutěžích – hodnocení – maximálně 10 bodů hodnocení (1. místo – 10 bodů, 2. místo – 7 bodů, 3. místo – 4. body)

Celkem lze získat maximálně 100 bodů hodnocení. Ke studiu bude přijato pro každý obor vzdělávání 30 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.

Při dosažení stejného počtu bodů na základě předchozího bodového hodnocení, má přednost uchazeč s lepším hodnocením z předmětu přírodopis.

Úprava podmínek přijímacího řízení

 1. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou Doporučení školského poradenského zařízení, mají časové limity a speciální požadavky pro konání JPZ uzpůsobeny v souladu s informacemi uvedenými v Doporučení.
 2. Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
 3. Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Výsledky přijímacího řízení

Budou uveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy z ulice Čelakovského do 2. května 2023.

Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně, jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.
Podle registračního čísla = evidenční číslo přihlášky, které bude uvedeno v pozvánce, zjistíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
Možnost nahlédnutí do testu bude v sekretariátu školy 2. května 2023 v době od 13:00 h do 15:00 h., za dodržení všech aktuálně platných epidemických opatření a opatření GDPR.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – jiným způsobem se již uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům, nedoručují.

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl studovat na SZeŠ Písek odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na SZeŠ Písek, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci, budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od 2. května 2023.
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné adresovat ředitelce školy, která vydala rozhodnutí. Ta, pokud o odvolání sama nerozhodne, postoupí jej k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.

Další kola přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. f školského zákona, může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů. Na přihlášce do dalšího kola uchazeč uvádí pouze jednu školu a obor vzdělávání. Při přijímacím řízení v dalších kolech se nekoná jednotná zkouška, ředitelka vždy zohlední výsledky předchozího vzdělávání a vždy stanoví pořadí uchazečů, které rozhoduje o přijetí.

V Písku dne 17. 1. 2023, Ing. Marie Procházková, ředitelka


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.
Zvýšenou pozornost věnujte správnosti a čitelnosti kontaktních údajů, adresa, mail, telefon. Velmi tak přispějete zdárnému průběhu přijímacího řízení.