logo szeš Školní statek Dobešice


[ » FOTOGALERIE » ]


Kontakty: e-mail statek

Vedoucí ŠS Ing. Jaroslav Procházka  773 611 221  e-mail
Samostatný technolog Ivana Čapková  777 229 230  e-mail
Zootechnik Ing. Miroslava Procházková  777 230 239  e-mail
Agronom Jiří Větrovský  725 131 954  e-mail

 

Charakteristika ŠS

Historie Školního statku Dobešice se datuje od 1.1.1953. Od svého vzniku sloužil jako účelové hospodářství pro výuku praxe žáků zemědělské školy v Písku.

Od 1.1.2005 se školní statek stává součástí Střední zemědělské školy v Písku.

Nachází se 2 km severozápadně od Písku, obhospodařuje pozemky v okolí města. Půdy jsou převážně střední, středně hluboké a skeletovité.V současné době hospodaří na výměře cca 370 ha, z toho je 310 ha orné půdy a 60 ha trvalých travních porostů. Rostlinná výroba je zaměřena na zajištění krmivové základny a pěstování tržních plodin (pšenice, ječmen, řepka ozimá, triticale, kukuřice, oves, brambory).

Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a produkci hovězího masa. Dále jsou chovány z důvodu praktické výuky další druhy hospodářských zvířat (koně, prasata, ovce, kozy, husy, králíci, slepice, křepelky, holubi, pávi).Na statku se provozuje chov včel s produkcí medu a matek.

Přehled chovaných plemen jednotlivých hospodářských zvířat na školním statku:

Skot:

Koně:

Prasata:

Ovce:

Kozy:

Drůbež:

V posledních třech letech došlo k výrazné modernizaci strojového parku školního statku. Byl pořízen kromě jiného traktor zn. John Deere 7530, míchací krmný vůz Triolet, čelní nakladač New Holland, žací mačkač Krone, shrnovač píce Fella, secí kombinace Gaspardo, válce Cambridge, obracečka Krone, sekačka Kunh a teleskopický nakladač Dieci. V roce 2010 byla na kravíně instalována rybinová dojírna 2×5 od firmy Fullwood

Na školním statku probíhají učební a odborné praxe žáků SZeŠ oboru Agropodnikání a některé učební praxe oboru Ekologie a ochrana krajiny.

Od r. 2007 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Písku je zde provozován zájmový kroužek Chov koní, který mohou přednostně využívat žáci školy.