382 271 256

skola@szespisek.cz

Jízda zručnosti 2024

JÍZDĚ ZRUČNOSTI 2024 TRAKTOREM S PŘÍVĚSEM OPĚT VLÁDLY STUDENTKY STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY V PÍSKU.

24. dubna 2024 proběhl v prostorech Středního odborného učilišti v Blatné již 22. ročník sou­tě­že “Jíz­da zruč­nos­ti trak­to­rem s pří­vě­sem”.

Tato sou­těž je již tradičně urče­na pro studenty obo­rů, ve kte­rých je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu sku­pi­ny T.

Soutěž je rozdělena do několika kategorií. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola.

Všichni soutěžící muse­li před­vést své doved­nos­ti v ovlá­dá­ní moder­ní­ho trak­to­ru s pří­vě­sem.  Pro­je­tím tra­sy s  pře­káž­ka­mi potvrzovali svoji šikovnost a zručnost. Roz­hod­čí hod­no­ti­li přes­nost spl­ně­ní jed­not­li­vých úko­lů a čas jízdy.

V kategorii zemědělských škol – dívky, opět zářily studentky SZeŠ Písek.

Na druhém místě se umístila naše studentka Katka Fučíková a na čtvrtém místě se umístila Vendula Hašková. Obě děvčata jsou ze 3. ročníku.

Gratulujeme a přejeme stejný úspěch i nadále.

Ing. Marie Procházková, ředitelka školy