382 271 256

skola@szespisek.cz

Nadační fond při SZeŠ Písek

V roce 1994 byla při Střední zemědělské škole v Písku založena nadace. Po nabytí platnosti zákona č. 227/97 Sb. byla nadace změněna na Nadační fond při Střední zemědělské škole v Písku.

Zakladatelem Nadačního fondu je Střední zemědělská škola v Písku, zastoupená ředitelem školy.

Tento nadační fond slouží k všestrannému rozvoji osobnosti žáků školy a k posílení tradičního postavení školy v očích veřejnosti, k navázání mezinárodních kontaktů a jejich rozvoj.

Cílem nadačního fondu je podpora odborné, společenské, kulturní a sportovní činnosti žáků školy, podpora spolupráce se zahraničními školami zemědělského zaměření formou výměnných návštěv, exkurzí a praxí žáků a odborných stáží zaměstnanců školy, podpora talentovaných, sociálně slabých žáků, odměňování vynikajících žáků školy, propagace SZeŠ v Písku, příspěvky na publikační činnost školy.

Prostředky pro realizaci cílů a pro zajištění činnosti jsou získávány z darů fyzických a právnických osob a z příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem NF.

Prostředky NF lze použít k realizaci výše uvedených cílů NF, zejména na příspěvky a finanční zajištění činností žáků, případně zaměstnanců školy, u výměnných zahraničních akcí též žáků a zaměstnanců těchto škol, pro náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce člena správní rady.

Nadační fond při SZeŠ v Písku spravuje správní rada NF.

Správní rada je pětičlenná. Správní radu a jejího předsedu jmenuje a odvolává jako zástupce zakladatele, ředitel školy, po projednání v pedagogické radě. V právních vztazích zastupuje NF předseda správní rady nebo jím zmocněný člen správní rady. Zasedání správní rady svolává její předseda podle potřeby, nejméně však 1x za 6 měsíců. Jednání správní rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen správní rady. O jednání se vede písemný záznam. Správní rada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Rozhoduje jako kolektivní orgán. K rozhodnutí je nutný souhlas nadpolovičního počtu všech členů správní rady.

Ze svých členů si volí pokladníka a dvoučlennou kontrolní komisi.

Kontrolní komise kontroluje plnění usnesení správní rady a hospodaření s prostředky NF. Správní rada rozhoduje v souladu se statutem a podává zakladateli návrhy na změnu statutu, vypracovává a schvaluje výroční správu o činnosti a hospodaření s prostředky NF a předkládá zakladateli NF. Vyvíjí úsilí o získání prostředků NF. Pro řešení odborných problémů může na jednání přizvat potřebné odborníky, kteří však mají pouze hlas poradní.

Hospodaření s prostředky Nadačního fondu.
Za hospodaření a nakládání s prostředky NF odpovídá správní rada. Prostředky NF jsou uloženy na běžném účtu u České spořitelny, který je pro tento účel zřízen.

Zakladatel zdarma poskytne pro činnost NF potřebné prostory, zařízení, odbornou a jinou pomoc.

Jak přispět

Příspěvek můžete poukázat na účet Nadačního fondu u České spořitelny v Písku

číslo účtu:
000000-641803399/0800
do zprávy pro příjemce uveďte prosím alespoň slovo „příspěvek“

Rodiče žáků mohou přispět i prostřednictvím svého dítěte, které příspěvek odevzdá do pokladny NF prostřednictvím pokladníka třídy.

Všem přispěvatelům Nadačního fondu při SZeŠ Písek předem děkujeme.