382 271 256

skola@szespisek.cz

Praxe

Agropodnikání

Předmět praxe studijního oboru Agropodnikání umožňuje žákům ověření teoretických znalostí získaných zejména v odborných předmětech pěstování rostlin, chov zvířat, veterinářství, chov koní a základy mechanizace.
Cílem je připravit žáky na široké spektrum prací v celé sféře zemědělské prvovýroby, služeb, obchodu a souvisejících odvětví agrárního sektoru. Žáci získávají pracovní a morální návyky tak, aby mohli samostatně vykonávat práce a činnosti kvalifikovaných profesí a technických funkcí v resortu zemědělství, práce a činnosti spojené s vedením soukromých farem a jiných podnikatelských subjektů, specializovaných pracovišť včetně obchodní činnosti.

Organizace výuky praxe:

 • Učební praxe – žáci pracují v malých skupinách pod vedením odborného učitele a plní v jednotlivých ročnících témata určená osnovami předmětu.

 • Odborná praxe individuální – žáci pracují samostatně pod dohledem pověřeného odborného pracovníka. Pracovištěm je např. školní zahrada, Školní statek Dobešice, vybraná zemědělská družstva, Zemský Hřebčinec Písek, rodinné farmy apod.

 • Odborná praxe prázdninová – žáci pracují v konkrétních zemědělských podnicích, zemědělských službách, nebo na soukromých farmách, se kterými má škola uzavřenou smlouvu.
  Výuka je organizovaná v 1. až 3. ročníku a adekvátně se zkracuje délka výuky v daném ročníku.

Další aktivity:

  • Odborné exkurze do špičkových zemědělských podniků

  • Výpomoc na sklizni brambor zejména na školním statku.

  • Výpomoc při zavádění chmele.

  • Účast na polních dnech a předvádění nové mechanizace firem.

  • Účast na akcích Zemského Hřebčince v Písku.

  • Aktivní účast na odborných akcích pořádaných školou a školním statkem (např. Den zemědělce a venkova na Školním statku v Dobešicích, dny pro ZŠ, atd.)

  • Účast na odborných soutěžích

  • Aktivní zapojování do školních projektů

Ekologie a životní prostředí

Předmět praxe studijního oboru Ekologie a životní prostředí připravuje žáky na široký rozsah prací v oblasti ekologie, tvorbě a ochraně životního prostředí. Žáci si prohlubují poznatky získané v teoretických odborných předmětech, získávají pracovní a morální návyky, aby mohli samostatně a kvalifikovaně vykonávat odborné práce a činnosti ve státní správě, místní samosprávě, odborech životního prostředí, orgánech a institucích ochrany přírody, v podnikové sféře apod.

Organizace výuky praxe:

 • Učební praxe – žáci pracují v malých skupinách pod vedením odborného učitele a plní v jednotlivých ročnících témata určená osnovami předmětu.

 • Odborná praxe individuální – žáci se seznamují s různými pracovišti, pracují samostatně na odloučených pracovištích pod dohledem pověřeného odborníka. Např. školní zahrada, odbor životního prostředí MÚ, Městské služby Písek, odpadové hospodářství, akreditované laboratoře apod.

Další aktivity:

  • Odborné exkurze (např. do chráněných území NP Šumava, CHKO Slavkovský les, NPR Řežabinec, provozy zajišťující ekologická opatření atd.).

  • Studentská praxe na vědeckých a výzkumných pracovištích JČU v Českých Budějovicích – Nové Hrady, Zbudovská Blata, Sokolovsko.

  • Spolupráce se Záchrannou stanicí Makov

  • Aktivní účast na odborných akcích pořádaných školou a školním statkem (např. Den zemědělce a venkova na Školním statku v Dobešicích, dny pro ZŠ, atd.)

  • Účast na odborných soutěžích

  • Aktivní zapojování do školních projektů

Individuální praxe

Autoškola na SZeŠ

Výuka autoškoly pro žáky SZeŠ je zajištěná v rámci studijních oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí.

Výuka autoškoly na SZeŠ je zajištěna vlastními učiteli autoškoly.

Pro výuku teorie autoškoly jsou k dispozici moderně vybavené učebny s odpovídající výbavou HW a SW. Pro výuku jízd mají učitelé nové moderní vozidla traktor Zetor Proxima 70 a osobní automobil Škoda Yeti.

Žáci studijního oboru Agropodnikání ve 2. ročníku v rámci předmětu motorová vozidla absolvují autoškolu skupiny T (traktor). Škola poskytuje teoretickou a praktickou výuku. Zdravotnickou přípravu zajišťuje smluvně SZŠ v Písku. Náklady na výuku hradí škola.

Žáci studijního oboru Agropodnikání i oboru Ekologie a životní prostředí ve 3. ročníku v rámci předmětu motorová vozidla absolvují autoškolu skupiny B (osobní automobil). Škola poskytuje a hradí teoretickou, praktickou výuku, zajišťuje a hradí zdravotnickou přípravu.

Naši absolventi získají odbornou výbavu v rámci studijních oborů, ale také tolik potřebnou mobilitu pro následující zaměstnání.