382 271 256

skola@szespisek.cz

Aktivity pro ZŠ

1. Aktivity realizované na školní zahradě SZeŠ Písek

(informace, badatelská činnost, pracovní listy)

Úprava vodního režimu školní zahrady

 1. Voda v krajině, vodní bilance stanoviště
 2. Rostliny podle nároků na množství vody
 3. Adaptace rostlin na nedostatek vody na stanovišti
 4. Význam vody pro živočichy
 5. Hospodárné využívání vody v krajině a na školní zahradě – způsoby zavlažování, využívání dešťové vody v podmínkách školní zahrady
 6. Úpravy vodního režimu v krajině – odvodňování/zavlažování
 7. Poznávání jednotlivých druhů rostlin a živočichů v návaznosti na přírodní prostředí školní zahrady
 8. Monitorování srážek, porovnávání jednotlivých způsobů zavlažování

Vybudování vodního/mokřadního biotopu – jezírka

 1. Vodní/mokřadní biotop a jeho faktory klimatické, hydrické a edafické prostředí
 2. Rostliny a živočichové vodního/mokřadního biotopu
 3. Význam vodního/mokřadního biotopu pro mikroklima krajiny
 4. Možnosti zadržování vody v krajině
 5. Poznávání jednotlivých druhů rostlin a živočichů v návaznosti na vodní/mokřadní biotop
 6. Sledování biodiverzity, potravních vazeb
 7. Sukcese stanoviště
 8. Význam retence vody v krajině

Vytvoření skalky – prezentace výsušného biotopu/ještěrkoviště

 1. Rostliny a živočichové výsušného stanoviště
 2. Adaptace na nedostatek vody v krajině
 3. Mikroklima výsušného stanoviště
 4. Biodiverzita výsušného stanoviště
 5. Poznávání jednotlivých druhů rostlin a živočichů výsušného stanoviště

Vysazení kolekce rostlin – podpora biodiverzity školní zahrady

 1. Léčivky
 2. Trvalky
 3. Letničky
 4. Zelenina
 5. Ovocné stromy a keře
 6. Rostliny a jejich nároky na podmínky prostředí
 7. Monitorování biodiverzity školní zahrady v čase
 8. Pozorování změn v biodiverzitě s ohledem na fenologické aspekty
 9. Šetrné hospodaření ve využívání vody na školní zahradě

2. Aktivity realizované ve škole

(se zaměřením na mineralogii Písecka – informace, badatelská činnost, případné zařazení pracovních listů, po domluvě terénní expedice do Píseckých hor)

 1. Základní informace – mineralogie Písecka
 2. Poznávání minerálů Píseckých hor
 3. Historie a poznávání „zapomenutých“ minerálů Píseckých hor
 4. Prezentace vzorků minerálů
 5. Předávání zkušeností odborníka z oblasti mineralogie
 6. Terénní mineralogická expedice v případě zájmu

3. Aktivity v areálu ŠS SZeŠ Písek, Dobešická ulice

 1. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AREÁLU (prohlídka dolní i honí části ŠS – zvířata, mechanizace)
 2. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PAVILONŮ CHOVU ZVÍŘAT (prohlídka dolní i horní části ŠS – pavilon malochovu, pastevní areál, produkční stáj, dojírna, odchov telat, chov včel)
 3. CHOV KONÍ – prohlídka ustájených kusů, venkovní plocha pro práci s koňmi, jízdárna, ukázky práce s koňmi, možnost projížďky – dle věku a zdatnosti žáků (pouze s odborným dohledem)
 4. MECHANIZACE ŠKOLNÍHO STATKU – prohlídka zemědělské techniky (nové i v depozitu), možnost projížďky traktorem (pouze s odborným dohledem)
 5. ODBORNÉ SOUTĚŽE – soutěž v praktických zemědělských činnostech a dovednostech (dojení na modelu dojnice, poznávání rostlin, živočichů, mechanizačních prostředků, skládání puzzle s odborným zaměřením, zábavné kvízy, atd.)
 6. MLÁĎATA NA ŠKOLNÍM STATKU – poznávání mláďat jednotlivých druhů zvířat ustájených na ŠS, ukázky ošetřovatelské péče, možnost vyzkoušet si „chov na nečisto“ (pouze dle aktuálního stavu zvířat na ŠS)
 7. ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA pro vyšší ročníky nebo pedagogy ZŠ – téma dle dohody (chov zvířat, pěstování rostlin, veterinární péče, výroba a zpracování mléka, chov koní v ČR, vývojové trendy zemědělské mechanizace, atd.)
 8. ZÁJMOVÝ CHOV ZVÍŘAT – ukázky chovu domácích mazlíčků – morčata, králíci, kočky (pouze dle aktuálního stavu zvířat na ŠS)
 9. CHOV DRŮBEŽE – komentovaná prohlídka chovaných druhů drůbeže na ŠS, poznávání jednotlivých druhů a způsobů jejich chovu (kur domácí, husy, kachny, perličky, krůty, holubi – pouze dle aktuálního stavu zvířat na ŠS)
 10. VZOROVÁ STÁJ ROBOTIZACE V ZEMĚDĚLSTVÍ – dojící robot, robotická dojící ruka a další možné robotické vybavení stáje – program v přípravě