382 271 256

skola@szespisek.cz

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: 1. kolo do 1. března 2022

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce SZeŠ Písek, Čelakovského 200, 397 01 Písek.

Součástí přihlášky je lékařský doklad o zdravotní způsobilosti.

Předmětem přijímacího řízení bude JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (dále jen JPZ).

JPZ  se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

PŘÍPADNÁ ZMĚNA V PŘEDMĚTU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE VČAS OZNÁMENA. PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY, případné dotazy zodpovíme na čísle telefonu 382 271 256.

Počty přijímaných do jednotlivých studijních oborů:

  • 30 – Agropodnikání (41-41-M/01)
  • 30 – Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)

JPZ se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zahrnuje didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Podrobný časový rozvrh konání zkoušek vydá MŠMT.

  1. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. kola PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 12. DUBNA 2022
  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. kola PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 13. DUBNA 2022

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů ke zkoušce dostavit, musí se do 3 dnů omluvit ředitelce školy a sdělit, zda se dostaví v náhradním termínu.
NÁHRADNÍ TERMÍN: 1. termín 10. května 2022, 2. termín 11. května 2022

Žáci budou přijímáni na základě pořadí sestaveného dle výsledků přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení pro přijetí ke studiu:

  1. Výsledek JPZ – maximálně 60 % bodů hodnocení
  2. průměrný prospěch a známka z předmětu přírodopis za poslední 3 pololetí  základní školy  – maximálně 30 % bodů hodnocení
    známka – 1 = 2 body, 2 = 1 bod, průměr – 1,00 = 8 bodů, postupně klesající, 2,75 = 1 bod, horší 0 bodů, tedy za každé pololetí max. 10 bodů
  3. doložené umístění v přírodovědných olympiádách a soutěžích – hodnocení – maximálně 5 % bodů hodnocení
  4. zájem o obor vyjádřený na přihlášce (oddíl B přihlášky – Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další) – hodnocení – maximálně 5 % bodů hodnocení

Celkem lze získat maximálně 100 % bodů hodnocení. Ke studiu bude přijato pro každý obor vzdělávání 30 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.

Při dosažení stejného počtu bodů na základě předchozího bodového hodnocení, má přednost uchazeč s lepším hodnocením z předmětu přírodopis.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy z ulice Čelakovského 29. dubna 2022.

Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

Podle registračního čísla = evidenční číslo přihlášky, které bude uvedeno v pozvánce, zjistíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Možnost nahlédnutí do testu bude v sekretariátu školy 29. dubna 2022 v době od 13:00 h do 15:00 h., za dodržení všech aktuálně platných epidemických opatření.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – jiným způsobem se již uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům, nedoručují.

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl studovat na SZeŠ Písek odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na SZeŠ Písek, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci, budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od 29. dubna 2022. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné adresovat ředitelce školy, která vydala rozhodnutí. Ta, pokud o odvolání sama nerozhodne, postoupí jej k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.

Další kola přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. f školského zákona, může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.

V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

V Písku dne 4. ledna 2022
Ing. Marie Procházková, ředitelka školy


Žádost o nové rozhodnutí – ke stažení


Formulář přihlášky – ke stažení

PDF soubor – možno vyplnit a vytisknout. Může být potřeba Adobe Reader nebo podobný software. Velmi doporučujeme tisk přihlášky z evidenčního systému základní školy, samozřejmě s nejaktuálnějšími údaji a QR kódem.