Přijímací řízení

Výsledky

Termín podání přihlášky: 1. kolo do 1. března 2021

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce SZeŠ Písek, Čelakovského 200, 397 01 Písek.

Součástí přihlášky je lékařský doklad o zdravotní způsobilosti.

Součástí příjímacího řízení na SZeŠ Písek pro školní rok 2021/2022 nebude jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka.

Přijímací zkouška pro školní rok 2021/2022 bude splňovat kritéria ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší, nebo roven počtu předpokládaných přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání, bude v rámci prvního kola přijímacího řízení, školní přijímací zkouška zrušena a uchazeči budou přijímáni na základě podané přihlášky. Toto rozhodnutí bude zveřejněno do 8. března 2021.

Počty přijímaných do jednotlivých studijních oborů:

  • 30 – Agropodnikání (41-41-M/01)
  • 30 – Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)

TERMÍN 1. kola PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 5. KVĚTNA 2021

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů ke zkoušce dostavit, musí se do 3 dnů omluvit ředitelce školy a sdělit, zda se dostaví v náhradním termínu.
Náhradní termín 1. kola přijímací zkoušky: 12. května 2021

Žáci budou přijímáni na základě pořadí sestaveného na základě výsledků přijímacího řízení

Kritéria hodnocení pro přijetí ke studiu:

  1. test z předmětu přírodopis – rozsah učiva ZŠ – hodnocení – maximálně 60 bodů. Test bude na počítači, 30 otázek s výběrem správné odpovědi s bodovým ohodnocením, max. 2 body za správnou odpověď. Dle aktuální epidemiologické situace bude probíhat buď osobní přítomností ve školní budově SZeŠ v Písku, Čelakovského 200, nebo online formou.
  2. průměrný prospěch a známka z předmětu přírodopis za první pololetí 8. třídy základní školy – hodnocení – maximálně 30 bodů
  3. doložené umístění v přírodovědných olympiádách a soutěžích – hodnocení – maximálně 5 bodů
  4. zájem o obor vyjádřený na přihlášce (oddíl B přihlášky – Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další) – hodnocení – maximálně 5 bodů

Celkem lze získat maximálně 100 bodů bodového hodnocení. Ke studiu bude přijato pro každý obor vzdělávání 30 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.

Při dosažení stejného počtu bodů na základě předchozího bodového hodnocení, má přednost uchazeč se zájmem o obor a s lepším hodnocením z přírodopisu.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy z ulice Čelakovského.

Podle registračního čísla = evidenční číslo přihlášky, které bude uvedeno v pozvánce, zjistíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Možnost nahlédnutí do testu bude na ředitelství školy 22. dubna 2021 v době od 13h do 16h., za dodržení všech aktuálně platných protiepidemiologických opatření.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – jiným způsobem se již uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům, nedoručují.

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl studovat na SZeŠ Písek odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na SZeŠ Písek, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci, budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu do 30. dubna 2021 Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno ředitelce školy, která vydala rozhodnutí. Ta, pokud o odvolání sama nerozhodne, postoupí jej k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.

Další kola přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. f školského zákona, může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.

V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Písku dne 20. ledna 2021Ing. Marie Procházková, ředitelka školy

Přijímací zkoušky nanečisto, zkuste si test.

Přihlašte se na: SZeŠmoodle
s uživatelským jménem: uchazec
a heslem: Zkus.Test1
a v kurzu Přijímací zkoušky si zkuste Cvičný test.

PDF soubor – možno vyplnit a vytisknout. Může být potřeba Adobe Reader nebo podobný software. Velmi doporučujeme tisk přihlášky z evidenčního systému základní školy, samozřejmě s nejaktuálnějšími údaji a QR kódem.