382 271 256

skola@szespisek.cz

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.

V souladu s § 60m školského zákona, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí do oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)

Počet přijímaných uchazečů do oboru ve druhém kole: 15

Termín podání přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 je do 24. května 2024.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce SZeŠ Písek, Čelakovského 200, 397 01 Písek.

V druhém kole přijímacího řízení, může podat přihlášku uchazeč, který:
a) nebyl přijat do žádného oboru středního vzdělání v prvním kole, nebo
b) se vzdal práva na přijetí do oboru středního vzdělání po prvním kole v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Ve druhém kole přijímacího řízení se postupuje jako v prvním kole.

JPZ se v druhém kole nekoná, zohledňuje se výsledek z prvního kola. Uchazeč, který nekonal JPZ v rámci prvního kola přijímacího řízení, nemůže podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení do oboru středního vzdělání, do kterého se koná JPZ.

Školní přijímací zkouška není stanovena.

Možnosti forem podání přihlášky, přílohy přihlášky, kritéria hodnocení pro přijetí ke studiu, úprava podmínek přijímacího řízení – jako v 1. kole (viz informace k přijímacímu řízení 1. kola)

Možnost seznámení se s podklady rozhodnutí: 20. června od 12:00 do 15:00 hodin

Výsledky přijímacího řízení:

Budou zveřejněny 21. června 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (na webových stránkách a vstupních dveřích do budovy čp. 200/5, z ulice Čelakovského) a zároveň budou zveřejněny v DIPSY.

Tím se rozhodnutí považují za oznámená.

V Písku dne 15. 5. 2024, Ing. Marie Procházková, ředitelka