382 271 256

skola@szespisek.cz

Odborná exkurze – CHKO Český kras

Žáci Střední zemědělské školy Písek oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí se  zúčastnili 2. – 4. října odborné exkurze se zaměřením na zvláště chráněná území,  paleontologii, vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí a následné rekultivace.  Nedílnou součástí vzdělávacího procesu na SZeŠ v Písku jsou odborné exkurze. Během studia  odborných předmětů žáci získávají teoretické znalosti, které jsou doplňované různými  praktickými příklady a odbornou praxí. Je nutné, aby měli možnost ověřit si teorii v praxi a  na vlastní oči.  

Hlavním metodikem odborné exkurze byl vynikající geolog a paleontolog RNDr. Karel  Drábek. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, věnuje se geologii,  publikuje odborné i populární články. Po celou dobu exkurze komentoval problematiku  vývoje naší krajiny, vývojová období, zajímavosti navštíveného území, hodnotil zásahy  člověka v krajině, problematiku těžby surovin, její působení na krajinu. Vedl paleontologický  průzkum.  

První den jsme navštívili CHKO Český kras. Je to jedinečné krasové území, které  v minulosti bylo ohrožováno těžbou vápence. Nejdříve proběhl odborný výklad, řádné  seznámení s lokalitou a pak následovala praktická paleontologie. V narušené hornině a  zbytcích po těžbě žáci nacházeli články lilijic, otisky trilobitů, ramenonožců, mechovek a  dalších prvohorních organizmů.  

Další zastávkou byl lom Velká Amerika, kde je naučná stezka s nádhernými vyhlídkami. Na  jedné straně můžeme hodnotit antropogenní činnost jako razantní zásahy do krajiny a na  druhé pak až romantické prostředí vhodné pro kovbojky Divokého Západu.  Pan Drábek nám prozradil tajemství rakovnických kuliček, které se nedaleko vyskytují a  sbírají se přímo na poli. I zde jsme byli úspěšní a několik exemplářů jsme našli.  Po náročném odpoledni následovalo ubytování ve vzdělávacím a rekreačním středisku Chatě Železná.  

Druhý den jsme se přesunuli k CHKO České Středohoří a neopomněli velmi lákavou  možnost, najít si české granáty. Všichni žáci se pustili do hledání českých granátů v téměř vyschlém potůčku. Každý byl úspěšný a myslím si, že byli všichni spokojeni.  Další zastávka byla již odlišná. Mostecko – povrchová těžba hnědého uhlí, rozsáhlé těžební  jámy, rozsáhlé rekultivace a město Most. Na začátku jsme ještě „zabloudili“ do třetihor a  paleobotaniky. Ve stěnách skrývky si žáci mohli pomocí kladívka najít bohatou třetihorní  květenu. Dalším překvapením byl pohled na vlastní těžbu a zdevastovanou krajinu. Lépe  vyhodnotili rekultivace lomu Ležáky, v okolí děkanského kostela Nanebevzetí Pany Marie v  Mostě. I ten musel v roce 1975 ustoupit rozsáhlé těžbě na území starého Mostu. Speciálním  přesunem byla zachráněná tato církevní a kulturní památka. Vytěžený povrchový důl po  rozsáhlé terénní úpravě byl zaplaven a stává se zajímavým rekreačním územím.  Třetí den byl naplněn především paleozoologií. Na zajímavé lokalitě u Dubčan se žáci  seznámili s třetihorními měkkýši a některé nálezy měli ještě původní zbarvení. Dále jsme  navštívili opuštěný lom u Tuchořic, kde se v miocenních vápencích nachází ulity  sladkovodních i suchozemských plžů. Dále přírodní rezervaci Písečný vrch a v okolí na  obdělávaných pozemcích jsme mohli nasbírat tzv. hrance, což jsou kameny opracované  působením stepního klimatu.  

A na závěr jsme zastavili v Radotíně u Prahy u vápencového lomu, kde jsme nacházeli zvláště pěkné exempláře trilobitů. Odborná exkurze se vydařila, žáci byli spokojení i díky ideálnímu  počasí.  

Střední zemědělská škola podporuje tyto aktivity, které vhodně doplňují teoretickou výuku  v rámci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí.  

Ing. Bohumil Šareš, učitel SZeŠ Písek