382 271 256

skola@szespisek.cz

Jízdu zručnosti traktorem s přívěsem opět ovládly studentky SZeŠ Písek

Ve stře­du 26. 4. 2023 proběhl v prostorech Středního odborném učilišti v Blatné již 21. ročník sou­tě­že “Jíz­da zruč­nos­ti trak­to­rem s pří­vě­sem”.

Tato sou­těž je již tradičně urče­na pro studenty obo­rů, ve kte­rých je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu sku­pi­ny T.

Soutěž je rozdělena do několika kategorií. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola.

Všichni soutěžící muse­li před­vést své doved­nos­ti v ovlá­dá­ní moder­ní­ho trak­to­ru s pří­vě­sem.  Pro­je­tím tra­sy s  pře­káž­ka­mi potvrzovali svoji šikovnost a zručnost. Roz­hod­čí hod­no­ti­li přes­nost spl­ně­ní jed­not­li­vých úko­lů a čas jízdy.

Kategorii zemědělských škol – dívky, opět ovládly studentky SZeŠ Písek. Vyhrála naše studentka Aneta Sládková a i na druhém místě se umístila naše studentka, Kateřina Králová. Obě děvčata jsou ze 3. ročníku. Gratulujeme a přejeme stejný úspěch i nadále.

Ing. Marie Procházková, ředitelka školy