382 271 256

skola@szespisek.cz

Agropodnikání

Studium je čtyřleté zakončeno maturitní zkouškou.

Studijní obor nabízí kvalitní odborné vzdělávání, které zohledňuje současné požadavky trhu práce. Je určen pro žáky se zájmem o přírodu, rostliny, zvířata, mechanizaci a zemědělství vůbec. Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách a laboratořích ve škole a v objektech moderně vybaveného školního statku. Naprostou samozřejmostí je vybavení výpočetní technikou.

Žáci jsou připravováni na práci v provozu i na studium na vysokých školách. S ohledem na maturitní zkoušky jsou do výuky 4. ročníku zařazené semináře z matematiky, odborných předmětů i konverzace z anglického nebo německého jazyka. Praktická výuka vytváří možnost lepšího uplatnění studentů. Výuka praxe probíhá na Školním statku Dobešice nebo ve vybraných soukromých podnicích.

Učební plán zajišťuje absolventům svou všeobecně vzdělávací složkou tj. skladbou povinných společenskovědních a přírodovědných předmětů úplné střední vzdělání a odbornou složkou skladbou povinných a volitelných odborných předmětů úplné střední odborné vzdělání. Zaměření studia je dáno volitelnými předměty Je připravena nabídka volitelných předmětů v souladu se zájmy žáků a zejména potřebami regionu.

Uplatnění absolventů:

Studijní obor vychovává středoškolsky vzdělané pracovníky schopné vykonávat odborné práce a činnosti v zemědělské prvovýrobě (v řízení zemědělské prvovýroby) i ve sférách navazujících. Absolventi se uplatňují v podnikové sféře (zpracování surovin, ale i v lesním, vodním a odpadovém hospodářství). Najdou však uplatnění i v odborech životního prostředí, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, v inspekční činnosti, v agroturistice, cestovním ruchu, v podnicích a firmách zabývajících se výrobou ekologických výrobků a zařízení, případně i osvětovou činností. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o další pomaturitní studium.Žáci se učí:

  • všeobecně vzdělávací předměty

  • odborné zemědělské předměty

  • předměty ekonomického rázu

  • cizí jazyky

  • práci s výpočetní technikou

  • základy ochrany rostlin, veterinářství, práva, ekologii, myslivosti, lesnictví a mnoho dalších předmětů

Všichni žáci získají řidičské oprávnění skupiny T- řízení traktoru a skupiny B – řízení osobního automobilu.
Zájemci o myslivost získají potřebnou kvalifikaci, mysliveckou praxi a mohou získat zbrojní průkaz.
Výuka práce s počítačem (IKT) probíhá v dobře vybavené učebně a je zaměřena na aktuální aplikační programy.

Volitelná zaměření:

  • agroekologie

  • chov koní

  • zemědělský provoz