382 271 256

skola@szespisek.cz

Ekologie a životní prostředí

Studium je čtyřleté zakončeno maturitní zkouškou.

Studijní obor nabízí kvalitní odborné vzdělávání, které zohledňuje současné požadavky trhu práce. Je určen pro žáky se zájmem o přírodu, rostliny, živočichy a životní prostředí vůbec. Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách a laboratořích ve škole a v objektech moderně vybaveného školního statku. Naprostou samozřejmostí je vybavení výpočetní technikou.

Žáci jsou připravováni na práci v provozu i na studium na vysokých školách. S ohledem na maturitní zkoušky jsou do výuky 4. ročníku zařazené semináře z matematiky, odborných předmětů i konverzace z anglického nebo německého jazyka. Praktická výuka vytváří možnost lepšího uplatnění studentů.

Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené odborné učebny a laboratoře. Učební plán zajišťuje absolventům svou všeobecně vzdělávací složkou tj. skladbou povinných společenskovědních a přírodovědných předmětů úplné střední vzdělání a odbornou složkou skladbou povinných a volitelných odborných předmětů úplné střední odborné vzdělání. Případné specifické zaměření studia je dáno volitelnými předměty Je připravena nabídka volitelných předmětů v souladu se zájmy žáků a zejména potřebami regionu.

Uplatnění absolventů:
Studijní obor vychovává středoškolsky vzdělané pracovníky schopné vykonávat odborné práce a činnosti ve státní správě a místní samosprávě a v podnikové sféře (v těžbě a zpracování surovin, energetice, v průmyslu, v zemědělství, lesním, vodním, odpadovém hospodářství). Předpokládá se, že najdou uplatnění v odborech životního prostředí okresních úřadů, v obecních a městských úřadech, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, v inspekci životního prostředí, v podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu složek životního prostředí, projektováním a územním plánováním, údržbou životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny, výrobou ekologických výrobků a zařízení, případně i osvětovou činností. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Žáci se učí:

  • všeobecně vzdělávací předměty včetně cizích jazyků

  • odborné předměty – biotechnologii, ekologii, monitorování a ekologické analýzy, geologii a pedologii, geografii, meteorologii, klimatologii a hydrologii, krajinu a životní prostředí, hygienu a toxikologii, obnovu, tvorbu a ochranu životního prostředí, odpady

  • předměty ekonomického rázu – ekonomiku, techniku administrativy, psaní na stroji

  • práci s počítačem, která probíhá ve velmi dobře vybavené učebně a je zaměřena na uživatele

  • řízení motorových vozidel – žáci získají řidičské oprávnění skupiny B – řízení osobního automobilu

  • praxi, základy práva, psychologii a sociologii, lesnictví a mnoho dalších předmětů.

Zájemci o myslivost získají potřebnou kvalifikaci.